Slide background

De kracht
van een groot team

DIVERSITEIT

De mensen die bij Cosentino werken zijn de steunpilaren voor de ontwikkeling en innovatie van het bedrijf. Al deze mensen dragen een steentje bij aan het leiderschap van Cosentino. Het bedrijf heeft meer dan 3.450 medewerkers, waarvan 1.750 in de verschillende centers in Spanje werken.

Cosentino heeft momenteel een vaste personeelsbezetting met 44 verschillende nationaliteiten die het internationale karakter van de onderneming weerspiegelen.

Deze diversiteit is gunstig voor de ontwikkeling van verschillende standpunten van het bedrijf en verrijken onze beslissingen.

Gewoontes

Dieet
Tabak
Moicro houding

Alertheid

Medische service
Preventie service
Monitoren

VEILIGHEID

De verbetering van de werkomgeving en -omstandigheden van de medewerkers is voor Cosentino een prioriteit. Het bedrijf verplicht zich altijd tot het tot een minimum beperken van gevaarlijk situaties en er worden hoge veiligheidsniveaus bereikt zowel in de vestigingen als in de productieprocessen. De scholing op dit vlak is dan ook belangrijk om een veiligheidscultuur te creëren.

SCHOLING

Welkomstplan


Dit plan, bestemd voor degenen die in het bedrijf beginnen te werken, speelt een belangrijke rol bij de scholing van de vakman.

Beroepsopleiding


In de Cosentino workshop training worden de cursussen " "Elektromechanische installatie en onderhoud van machines en leiding van productielijnen” en "Automatisering en Robotica" gegeven met als doel vakmensen op te leiden die betrokken zijn bij de productieve werkelijkheid.

Continue bijscholing van de medewerkers


Ons persoonlijke bijscholingsbeleid heeft ten doel: de persoonlijke ontwikkeling, de werkefficiëntie en de veelzijdigheid te verbeteren, en het verschaffen van trainingstools voor een betere inzetbaarheid, en tevredenheid van onze medewerkers, zodat zij er trots op zijn deel van ons bedrijf uit te maken.

GELIJKHEID

In ons werving en selectiebeleid staan transparantie, krijgen openheid, niet-discrimineren en gelijkheid van kansen de overhand.

In 2012 werd de Gelijkheidseenheid van Cosentino, S.A. opgericht. Dit is een orgaan waarin alle leden van het bedrijf zijn opgenomen en die de vertegenwoordiging van alle arbeidssectoren mogelijk maakt.

Cosentino beschikt over een Gelijkheidsplan waarop het nieuwe paradigma van het maatschappelijk verantwoorde en duurzame bedrijf steunt.

Sommige van de specifieke doelstellingen die men met dit Gelijkheidsplan probeert te bereiken zijn:

  • Het bevorderen van de ontwikkeling, promotie en toegang van vrouwen tot verantwoordelijke functies waarin hun aanwezigheid vandaag de dag nog beperkt is.
  • Het aanmoedigen van de integratie van vrouwen in functies waarin zij ondervertegenwoordigd zijn.
  • Cosentino medewerkers opleiden en bewust maken van gelijkheid.
  • Gelijkheid rechtstreeks en proactief opnemen in de processen van het personeelsbeleid.
  • Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het belang vergroten van het gezinsleven tussen Cosentino werknemers en in de samenleving.
  • De juiste balans vinden tussen werk- en het gezinsleven van de werknemers.
  • Vaststellen van de mechanismen en procedures die nodig zijn om intimiderende situaties of seksediscriminatie te vermijden.

De mening van de medewerkers is van groot belang en de directie van het bedrijf hecht hier grote waarde aan. Daarom bestaat het er een Ideeënbus.

De Ideeënbus is ontstaan als initiatief met de bedoeling dat werknemers suggesties over verbeteringen in de processen of nieuwe ideeën voor producten of het bedrijf indienen.

Om het half jaar wordt een commissie bijeen geroepen om alle verzamelde ideeën te beoordelen en de ideeën die verbeteringen voor het bedrijf met zich mee brengen te belonen.

© Cosentino S.A. All rights reserved