Slide background

Duurzaamheid

Alle acties die op dit gebied worden ondernomen, zijn een permanent streven naar economisch en sociaal welzijn en dat van het milieu in de streken waar het bedrijf werkzaam en aanwezig is. De uitdagingen op milieugebied zijn een kans om het leiderschap te consolideren en vanuit dat standpunt zal Cosentino verder gaan met het invoeren en ontwikkelen van de meest geavanceerde milieubeheersystemen.

Beleid ten gunste van de duurzaamheid

Bevordering van gedeeld autogebruik, gezamenlijk vervoer van werknemers, meer dan 2 km aan fietspaden / fietsrekken, specifieke parkeergelegenheid voor elektrische voertuigen, voetgangerszones voor personenverkeer, verlichting van de nieuwe bebouwde zones met hoge-efficiëntietechnologie, benutting van het zonlicht voor de interieurverlichting van de fabriekshallen, enz.

Beheersing van de uitstoot in de atmosfeer

 • Minimalisering van de uitstoot van stof in de atmosfeer tijdens de ontvangst van materialen, opslag, vervoer, dosering en vermenging van gemalen en gemicroniseerde materialen.
 • Zuivering van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) door middel van thermische oxidatie. Er worden specifieke programma's voor de registratie en vermindering van diffuse emissies toegepast en men beschikt over regeneratieve naverbrandingsinstallaties in alle fabriekshallen die dat nodig hebben. Het gaat om een systeem dat is gebaseerd op het gebruik van warmtewisselaars in de vorm van keramische blokken die de verbranding van de organische stoffen vereenvoudigen. De laatste jaren is het Cosentino gelukt om 98% van de voortgebrachte uitstoot in zijn hoofdvestiging te zuiveren.

Waterbeheer

Bij Cosentino wordt intelligent gebruik van het water bevorderd door maatregelen te treffen die de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van het waterverbruik verbeteren:

 • Het water in de productiecyclus hergebruiken om het doel van ‘nul afval’ aan te moedigen.
 • Bescherming en herstel van overheidsterreinen rond waterreservoirs en de daaraan verbonden ecosystemen.
 • Afvalwaterbehandelingsinstallatie voor alle productievestigingen teneinde 97% van het bij de processen gebruikte water terug te winnen.

Energie-efficiëntie

Met het doel om het energieverbruik in de industriële processen en de gebouwen van Cosentino te verminderen, zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Een controlesysteem van de elektrische energie in de verschillende industriële processen.
 • Intensief gebruik van toepassingen van de frequentie-omzetter en elektrische inductiemotor om de exploitatiekosten te optimaliseren en te minimaliseren.
 • Gebruik van controlesystemen gebaseerd op infrarode thermografie in de verschillende productieprocessen ter controle van de energie-efficiëntie en het energierendement.
 • Gebruik van elektrische voertuigen voor het vervoer binnen het industriepark.

Afvalbeheer

Met de toepassing van "schone technologieën" of met strategieën voor het tot een minimum beperken van afval is het ons gelukt om de efficiëntie van ons proces te verhogen en bovendien de afvalproductie per geproduceerde eenheid omlaag te brengen. Cosentino Group past de zogenaamde 3-RRR strategie toe:
 • REDUCE

  de hoeveelheid op de werkplek geproduceerd afval. Bijvoorbeeld, 25 % aan fotokopieën.
 • REUSE

  afval dat opnieuw kan worden gebruikt, de levensduur van het product of de verpakking verlengen of producten in verpakkingen die kunnen worden teruggebracht kopen.
 • RECYCLE

  iets waar Cosentino in verschillende etappes aan meewerkt.

De ontginning van de grondstof in de steengroeven wordt op efficiënte wijze uitgevoerd. Daarbij wordt tot 95% van de gewonnen materialen benut.

Het steenafval dat na het productieproces overblijft en niet opnieuw gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van andere producten, wordt beheerd voor de bewerking van droog materiaal, zodat rond de 100% van dat afval voor andere toepassingen wordt gerecycled.

Herstel van het landschap

Cosentino werkt als resultaat van zijn betrokkenheid bij het milieu mee aan de restauratieplannen van steengroeven voor het herstel van het landschap en het milieu.

In de milieustrategie van de steengroeven van het bedrijf wordt ernaar gestreefd om ruimtes te herstellen en integratie in het landschap in de omgeving mogelijk te maken.

Cosentino voert verschillende praktijken uit zoals het stabiliseren van taluds, het tot een minimum beperken van slakkenbergen en de beheersing van de natuurlijke erosie.

Deze en andere investeringen hebben het mogelijk gemaakt om op milieuvriendelijke wijze te handelen in de steengroeven en om bovendien een groene bodembedekker met autochtone plantensoorten uit de omgeving voort te brengen.

© Cosentino S.A. All rights reserved